Regulamin

1. WSTĘP

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z usług w ramach Serwisu eGwarancje.pl. Usługi w ramach Serwisu świadczone są przez Mastafu Design Piotr Witwicki, NIP 6312291789, REGON 243197135, zwane dalej Mastafu Design.

Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług świadczonych przez Serwis, do przestrzegania postanowień wymienionych w Regulaminie.

2. TERMINOLOGIA

Poniższe użyte w Regulaminie zwroty terminy będą miały następujące znaczenie.

2.1 Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, która założyła w nim Konto i zaakceptowała postanowienia Regulaminu.

2.2 Konto – indywidualne konto założone przez Użytkownika w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik, po zalogowaniu się, uzyskuje dostęp do Usługi oraz może wprowadzać i modyfikować swoje dane, opisy paragonów, opisy faktur, skany paragonów, obrazy faktur i inne elementy związane z korzystaniem z Serwisu. Konto zakładane jest przez Użytkownika w oparciu o prawdziwy i należący do Użytkownika adres e-mail.

2.3 Usługa – usługa eGwarancje.pl polegająca na udostępnianiu Użytkownikowi sieciowej przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej i funkcjonalności, służących do zarządzania Danymi wprowadzanymi przez Użytkownika do Serwisu.

2.4 Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem eGwarancje.pl, poprzez który Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta, i poprzez który świadczona jest dla Użytkownika Usługa. Korzystanie z serwisu jest darmowe i dobrowolne.

2.5 Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi .

2.6 Dane – dane Użytkownika, przechowywane na Koncie w Serwisie, w szczególności w formie tekstu i plików graficznych.

3. DOSTĘP DO USŁUGI

3.1 Użytkownik, który zakłada Konto w Serwisie oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

3.2 Usługi świadczone w Serwisie mogą mieć charakter płatny lub bezpłatny. W przypadku, gdy dana Usługa ma charakter płatny lub płatność dotyczy jej określonych parametrów (np. zwiększenia dostępnej sieciowej przestrzeni dyskowej, dodatkowe funkcje serwisu) odpowiednia cena 3.3 Usługi i sposób płatności wskazane będą w Cenniku.

3.4 Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia mobilnego ze stosownym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do sieci Internet. Użytkownik zobowiązany jest uzyskać dostęp do sieci Internet we własnym zakresie; Mastafu Design w ramach Usługi nie zapewnia dostępu do sieci Internet.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

4.1 Usługa jest dostępna dla Użytkownika za pośrednictwem Konta w Serwisie, w miejscu i czasie przez Użytkownika wybranym, w okresie aktywności Usługi, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

4.2 Usługa świadczone jest w sposób ciągły, w trybie 24/7/365 z zastrzeżeniem przerw technicznych, podczas których Mastafu Design jest uprawniony do ograniczenia dostępu do Usługi bądź jej wyłączenia. O przerwach technicznych Użytkownik będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 24 godziny przed planowaną przerwą serwisową.

4.3 W ramach świadczonej Usługi Użytkownik otrzymuje sieciową przestrzeń dyskową do przechowywania Danych oraz funkcjonalności do zarządzania Danymi Użytkownika.

4.4 Dostęp do Konta i Usługi może zostać Użytkownikowi zablokowany w następujących przypadkach:

 • Użytkownik złamał zasady niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź też wykorzystuje Usługę w celach zakazanych przez obowiązujące przepisy lub w sposób zagrażający jej prawidłowemu działaniu;
 • Użytkownik podał w ramach Konta nieprawdziwe dane osobowe;
 • Użytkownik wystąpił o usunięcie jego danych osobowych;
 • Użytkownik wszedł w posiadanie danych innego Użytkownika Serwisu.

4.5 Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Mastafu Design nie weryfikuje treści przekazywanych przez Użytkowników do sieciowej przestrzeni dyskowej udostępnianej w ramach Usługi.

4.6 Mastafu Design zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi i zamknięcia Serwisu. W takiej sytuacji Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

4.7 Mastafu Design jest uprawniony do wypowiedzenia świadczenia Usługi danemu Użytkownikowi. Termin wypowiedzenia świadczenia Usługi przez Mastafu Design wynosi 1 miesiąc, zaś wypowiedzenie zostanie przesłane Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w ramach Konta. Po upływie okresu wypowiedzenia Dane Użytkownika umieszczone Usłudze zostaną usunięte.

4.8 W przypadku nie logowania się Użytkownika do Konta przez okres co najmniej 6 miesięcy, Mastafu Design ma prawo zablokować dostęp do Konta oraz usunąć przechowywane przez Użytkownika dane. Co najmniej 14 dni przed zablokowaniem dostępu do Konta, Mastafu Design wyśle do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienie informujące o mających nastąpić czynnościach.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

5.1 Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu odpowiednie prawa do umieszczanych w Serwisie Danych, umożliwiające ich posiadanie i przechowywanie stosownie do zakresu Usługi, jak również, że ww. posiadanie, przechowywanie i korzystanie z Danych nie narusza obowiązujących przepisów ani praw osób trzecich.

5.2 Użytkownik potwierdza, iż wszelkie Dane dostarczone przez niego w związku z korzystaniem z Usługi mogą zostać po zakończeniu świadczenia Usługi dla danego Użytkownika, stosownie do zapisów Regulaminu, bezpowrotnie usunięte.

5.3 W ramach korzystania z Usługi zabrania się Użytkownikowi:

 • działań prowadzących do uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do Kont innych Użytkowników
  łamania kodu Serwisu;
 • wszelkich działań zmierzających do bądź skutkujących zakłóceniem funkcjonowania Serwisu
 • przekazywania dostępu do swojego Konta osobom trzecim

5.4 Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi i usunąć Konto w Serwisie. Usunięcie Konta powoduje automatycznie skasowanie wszelkich Danych Użytkownika umieszczonych w Serwisie i Usłudze.

6. DANE OSOBOWE

6.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Administratorem danych osobowych Użytkowników Mastafu Design Piotr Witwicki.

6.2 Użytkownik, podając dane osobowe podczas procesu zakładania Konta w Serwisie, oświadcza że:

 • są one zgodne z prawdą,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 z 1997 r. oraz ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144 z 2002 r.) w celu realizacji Usługi.

6.3 Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i wnioskowania o ich usunięcie. W tym celu należy wniosek przesłać poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@egwarancje.pl

6.4 Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w związku z zamówieniem Usługi, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe, a w konsekwencji świadczenie Usługi dla Użytkownika zostanie zakończone.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podczas korzystania z Usług w komputerze bądź innym urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika zapisywane są pliki typu „cookies”. Wykorzystanie tych plików jest konieczna do prawidłowego korzystania z Usługi. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

8. REKLAMACJE

8.1 Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi.

8.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone drogą elektroniczną na adres kontakt@egwarancje.pl i zwierać opis przedmiotu reklamacji oraz kontakt do Użytkownika. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 Użytkownik oświadcza, że akceptacja niniejszego regulaminu zwalnia Mastafu Design oraz wszystkie inne podmioty będące operatorami Serwisu z odpowiedzialności z tytułu: utraty danych, błędnego działania Serwisu w całości lub w części. Na mocy niniejszego regulaminu strony ustalają, że Użytkownik nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych czy też z innego tytułu. Użytkownik ponadto nie ma prawa dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Mastafu Design w przypadku przypadkowego nie zamierzonego udostępnienia informacji zamieszonych w serwisie. Dotyczy to błędów w Serwisie czy też przypadków łamania kodu Serwisu.

9.2 Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych w przypadku kopiowania rozwiązania, Systemu, w całości czy też w części w celu odtworzenia czy też prób uruchomienia podobnej usługi. W takim przypadku Mastafu Design przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych wraz z naprawieniem szkody.

10. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie w tym Majątkowe Prawa Autorskie do serwisu w całości lub w części należą do Mastafu Design w tym prawa autorskie majątkowe wynikające z pomysłów, know-how, korespondencji z Mastafu Design dot. Rozbudowy serwisu oraz wszelkich informacji przekazanych przez Użytkownika do Mastafu Design. Własność praw reguluje art. 17 (i dalsze) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Użytkownik w momencie wysłania korespondencji czy też za pomocą poczty elektronicznej czy też za pomocą udostępnionych w systemie formularzy, czy tez w innej formie wraz z przekazywaniem informacji telefonicznie, przenosi na Mastafu Design prawa do tej informacji oraz do zawartego w niej know-how na takich polach eksploatacji jak prawo do odczytu, modyfikacji, dystrybucji oraz wykorzystania informacji w celu rozbudowy Systemu. W takich przypadkach Użytkownik nie ma prawa do wynagrodzenia z tytułu uwag dotyczących ulepszania i ew. modyfikacji systemu jak również nie może dochodzić odszkodowania z tytułu wykorzystania takich informacji przez Mastafu Design lub innych operatorów Systemu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Mastafu Design zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

11.2 Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.

11.3 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Mastafu Design.

11.4 W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Konta. Brak usunięcia Konta będzie odczytywane jako akceptacja Regulaminu w aktualnym kształcie.

11.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.